Nên tải phim bằng SEVER PHOTO sẽ có nhiều lựa chọn chất lượng hơn, nếu có phim bị lỗi không play hoặc không tải về được vui lòng BÌNH LUẬN bên dưới cho Team sẽ được fix trong ngay trong ngày!

Sever 3GP

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 94 phụ
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99+100
 • 101 + 102+103
 • 104+105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109+110
 • 111+112
 • 113+114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131

Sever MP4

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 50
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115a
 • 115b
 • 115Full
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131

Server MP4 #3

 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122 626 MB
 • 123 484 MB
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131

mp4 dự phòng

 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131

Dragon Ball Super (2015)

Mời bạn cùng xem phim vừa thảo luận bên dưới! Admin cảm ơn các bạn.

20 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NỘI DUNG PHIM

Tập 0: MP4 – 3GP

Tập 1: MP4 – 3GP

Tập 2: MP4 – 3GP

Tập 3: MP4 – 3GP

Tập 4: MP4 – 3GP

Tập 5: MP4 – 3GP

Tập 6: MP4 – 3GP

Tập 7: MP4 – 3GP

Tập 8: MP4 – 3GP

Tập 9: MP4 – 3GP

Tập 10: MP4 – 3GP

Tập 11: MP4 – 3GP

Tập 12: MP4 – 3GP 
Tập 13: MP4 – 3GP
Tập 14: MP4 – 3GP
Tập 15: MP4 – 3GP
Tập 16: MP4 – 3GP
Tập 17: MP4 – 3GP
Tập 18: MP4 – 3GP
Tập 19: MP4 – 3GP
Tập 20: MP4 – 3GP
Tập 21: MP4 – 3GP
Tập 22: MP4 – 3GP
Tập 23: MP4 – 3GP
Tập 24: MP4 – 3GP 
Tập 25: MP4 – 3GP
Tập 26: MP4 – 3GP
Tập 27: MP4 – 3GP
Tập 28: MP4 – 3GP
Tập 29: MP4 – 3GP
Tập 30: MP4 – 3GP
Tập 31: MP4 – 3GP
Tập 32: MP4 – 3GP
Tập 33: MP4 – 3GP
Tập 34: MP4 – 3GP
Tập 35: MP4 – 3GP
Tập 36: MP4 – 3GP
Tập 37: MP4 – 3GP
Tập 38: MP4 – 3GP
Tập 39: MP4 – 3GP
Tập 40: MP4 – 3GP
Tập 41: MP4 – 3GP
Tập 42: MP4 – 3GP
Tập 43: MP4 – 3GP
Tập 44: MP4 – 3GP
Tập 45: MP4 – 3GP
Tập 46: MP4 – 3GP
Tập 47: MP4 – 3GP
Tập 48: MP4 – 3GP
Tập 49: MP4 – 3GP
Tập 50: MP4 – 3GP
Tập 51: MP4 – 3GP

Tập 52: MP4 – 3GP
Tập 53: MP4 – 3GP
Tập 54: MP4 – 3GP
Tập 55: MP4 – 3GP
Tập 56: MP4 – 3GP
Tập 57: MP4 – 3GP
Tập 58: MP4 – 3GP
Tập 59: MP4 – 3GP
Tập 60: MP4 – 3GP
Tập 61: MP4 – 3GP
Tập 62: MP4 – 3GP
Tập 63: MP4 – 3GP
Tập 64: MP4 – 3GP
Tập 65: MP4 – 3GP
Tập 66: MP4 – 3GP
Tập 67: MP4 – 3GP
Tập 68: MP4 – 3GP
Tập 69: MP4 – 3GP
Tập 70: MP4 – 3GP
Tập 71: MP4 – 3GP
Tập 72: MP4 – 3GP
Tập 73: MP4 – 3GP
Tập 74: MP4 – 3GP
Tập 75: MP4 – 3GP
Tập 76: MP4 – 3GP
Tập 77: MP4 – 3GP
Tập 78: MP4 – 3GP
Tập 79: MP4 – 3GP
Tập 80: MP4 – 3GP
Tập 81: MP4 – 3GP
Tập 82: MP4 – 3GP
Tập 83: MP4 – 3GP
Tập 84: MP4 – 3GP
Tập 85: MP4 – 3GP
Tập 86: MP4 – 3GP
Tập 87: MP4 – 3GP
Tập 88: MP4 – 3GP
Tập 89: MP4 – 3GP
Tập 90: MP4 – 3GP
Tập 91: MP4 – 3GP
Tập 92: MP4 – 3GP
Tập 93: MP4 – 3GP
Tập 94: MP4 – 3GP
Tập 95: MP4 – 3GP
Tập 96: MP4 – 3GP
Tập 97: MP4 – 3GP
Tập 98: MP4 – 3GP
Tập 99: MP4 – 3GP
Tập 100: MP4 – 3GP
Tập 101: MP4 – 3GP 
Tập 102: MP4 – 3GP
Tập 103: MP4 – 3GP
Tập 104: MP4 – 3GP 
Tập 105: MP4 – 3GP 

Tập 106: MP4 – 3GP  ( chiase.io)
Tập 107: MP4 – 3GP
Tập 108: MP4 – 3GP
Tập 109: MP4 – 3GP
Tập 110: MP4 – 3GP                                  Tập 110 ( Đặc biệt): MP4 – 3GP           Tập 111: MP4 – 3GP 
Tập 112: MP4 – 3GP 
Tập 113: MP4 – 3GP

Tập 114: MP4 – 3GP
Tập 115: MP4 – 3GP
Tập 116: MP4 – 3GP (chiase.io)

Tập 117: MP4 – 3GP

#Sever Fix 3GP
Tải Phim 3GP
Tải Tập 1
Tải Tập 2
Tải Tập 3
Tải Tập 4
Tải Tập 5
Tải Tập 6
Tải Tập 7
Tải Tập 8
Tải Tập 9
Tải Tập 10
Tải Tập 11
Tải Tập 12
Tải Tập 13
Tải Tập 14
Tải Tập 15
Tải Tập 16
Tải Tập 17
Tải Tập 18
Tải Tập 19
Tải Tập 20
Tải Tập 21
Tải Tập 22
Tải Tập 23
Tải Tập 24
Tải Tập 25
Tải Tập 26
Tải Tập 27
Tải Tập 28
Tải Tập 29
Tải Tập 30
Tải Tập 31
Tải Tập 32
Tải Tập 33
Tải Tập 34
Tải Tập 35
Tải Tập 36
Tải Tập 37
Tải Tập 38
Tải Tập 39
Tải Tập 40
Tải Tập 41
Tải Tập 42
Tải Tập 43
Tải Tập 44
Tải Tập 45
Tải Tập 46
Tải Tập 47
Tải Tập 48
Tải Tập 49
Tải Tập 50
Tải Tập 51
Tải Tập 52
Tải Tập 53
Tải Tập 54
Tải Tập 55
Tải Tập 56
Tải Tập 57
Tải Tập 58
Tải Tập 59
Tải Tập 60
Tải Tập 61
Tải Tập 62
Tải Tập 63
Tải Tập 64
Tải Tập 65 
Tải Tập 66
Tải Tập 67

Tải Phim 7 Viên Ngọc Rồng 3GP Mp4

Trạng thái:Tập 86/145
Đạo diễn:Kimitoshi Chioka,
Quốc gia:Nhật Bản,
Năm:2015
Ngày khởi chiếu:5/7/2015
Thời lượng:23 phút/tập
Số tập:145 tập
Chất lượng:Bản đẹp
Độ phân giải:HD 720p
Ngôn ngữ:Phụ đề Việt
Thể loại:Phim hoạt hình, Phim bộ Nhật Bản, Phim bộ
Công ty SX:Toei Animation, Fuji TV
NỘI DUNG PHIM

Sau khi Goku đánh bại Majin Buu nguy hiểm, hòa bình đã trở về trái đất một lần nữa. Vài năm sau, Chi Chi muốn Goku có được một công việc ổn định, vì vậy Goku đã làm việc như một nông dân. Trong khi đó, Goten cùng với Trunks đang tìm kiếm một món quà cho Videl mà sau này sẽ là chị dâu của mình, Gohan sẽ đính hôn với Videl.

ảnh minh họa

 

ảnh minh họa

 

ảnh minh họa

Dragon Ball Super là phần Dragon Ball hoàn toàn mới do chính tác giả viết, tập truyện đầu tiên sẽ ra mắt vào 20/06/2015 bên Nhật và tập phim đầu tiên sẽ lên sóng vào 9h sáng chủ nhật hàng tuần bên Nhật từ 05/07/2015

Phim được up bởi: Long Nhật

Để nâng cao chất lượng bài viết hãy bình luận bên dưới cho mình biết cảm nghĩ của bạn về phim này nhé!! :))

Bạn đã xem chưa ?